Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ostródzie

Gmina Miejska Ostróda realizuje projekt „Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ostródzie”.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad 48 dziećmi korzystającymi ze Żłobka Miejskiego w Ostródzie.

Wartość dofinansowania wynosi: 46 080,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 230 000,00 zł.

 

Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Miejska Ostróda uzyskała dodatkowe środki na organizację opieki nad dziećmi
w Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 3A.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego w Ostródzie.

 

Wartość dofinansowania wynosi: 51 840,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 64 800,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na  dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Żłobek przy ul. Bolesława Chrobrego 3A powstał w 2016 r. Jego budowa została objęta dofinansowaniem ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.